elendeesfritptrusqbgplrozh-CN
no1badge

Qasje falas

Kushtet e përdorimit

Kushtet e listuara janë një angazhim i pakufizuar dhe pranim i detyrueshëm për çdo vizitor në faqen e internetit të surfbet.net.

Ndalohet: riprodhimi, ribotimi, shpërndarja, promovimi, transferimi, modifikimi, kopjimi i plotë ose i pjesshëm ose i përmbledhjes, adaptimi, shfrytëzimi për çfarëdo qëllimi, transmetimi, shitja dhe dhënia e përmbajtjes së kësaj faqe në internet Uebfaqe, në çfarëdo mënyre dhe pa lejen me shkrim të botuesit ose botuesve ose bashkëpunëtorëve ose bashkëpunëtorëve, si dhe parafrazimin dhe ri-krijimin e veprave derivative bazuar në përmbajtjen aktuale të faqes në internet, si dhe materialin e saj fotografik ose reklamues ekzistues surfbet.net (sipas ligjit 21/21/1993 dhe rregullave të së Drejtës Ndërkombëtare që vlejnë në Greqi.
Burimet e të dhënave, informacionit, të dhënave dhe lajmeve në këtë sit konsiderohen të besueshme, dhe padyshim të padiskutueshme.

Informacioni, informacioni dhe materiali i përmbajtur në faqen e internetit të surfbet.net mund të perceptohen si jo të besueshme, të pasakta dhe të pavërteta, dhe janë në dispozicion ekskluzivisht dhe të qarta duke shërbyer informacionin e secilit përdorues.
Dokumenti, fotografia fotografike ose reklamimi i Surfbet.net është thjesht informativ për natyrën dhe qëllimin, pasi mund të ndryshohet dhe modifikohet në çdo kohë.

Asnjë e dhënë ose përmbajtje, apo e dhënë, reklamim dhe material fotografik nuk mund të konsiderohet si sugjerim ose rekomandim, këshillë, nxitje ose referencë ose nxitje, metodë dhe udhëzim për pjesëmarrje në lojërat e fatit dhe çfarëdo forme e "basteve" të cilat mund të bëhen nga përdorues në çfarëdo mënyre dhe forme, dhe me çdo person fizik ose korporatë ose kompani që është e legalizuar dhe aktive në zhvillimin e lojërave ose basteve të tilla.

Botuesit, kolumnistët, gazetarët dhe çdo kontribues që mund të përfshihet në krijimin e materialit të shkruar në emër të faqes surfbet.net nuk janë përgjegjës për kompensim në rast të humbjes indirekte ose të menjëhershme ose humbjes në të ardhmen, përkundrazi, ata kanë e njëjta e drejtë e ndjekjes civile ose penale (në varësi të veprës penale) për këdo që shpifet ose shpifet ose keqinformon ose falsifikon me gojë çdo formë të përmbajtjes surfbet.net

Përdorimi i të dhënave është rreptësisht personal dhe ekskluziv, dhe është në dispozicion vetëm për këtë qëllim. Pasojat për këdo ose për këdo, dhe në çfarëdo forme të pranisë (personi fizik ose kompani) kundër përcaktimit të detyrueshëm të sitit, ndiqen penalisht vetëm në gjykatat penale ose civile greke, ndërsa shfrytëzimi pa lejen e botuesit ose botuesve ose bashkëpunëtorët, pësojnë një seri dënimesh civile dhe penale (vepër penale) dhe mund të paditen dhe ndiqen penalisht për dëmet për falsifikim material dhe fitime të humbura, dhe gjithmonë në përputhje me nenet dhe kodet e të drejtës së autorit.
Surfbet.net rezervon të drejtën të modifikojë në mënyrë të njëanshme kushtet e përdorimit të kësaj faqe në internet në çdo kohë dhe pa paralajmërim, thjesht duke azhurnuar formularin me informacionin ligjor.
Surfbet.net ndalon rreptësisht përdorimin e shërbimeve të saj nga persona nën moshën 18 vjeç (të mitur) dhe thekson se përdorimi i shërbimeve të surfbet.net u ofrohet vetëm të rriturve. Në rastin e përdorimit të shërbimeve të surfbet.net nga të miturit, përgjegjësia e vetme bie mbi kujdestarët e këtyre përdoruesve, të cilët kanë detyrimin të mbrojnë fëmijët nga shërbimet e surfbet.net por edhe nga shumë faqe të tjera të internetit.

Pas hyrjes, përdoruesi pranon të gjitha sa më sipër që janë në dispozicion të tij për lexim dhe informacion brenda faqes së internetit të surfbet.net në mënyrë të pakthyeshme, pa rezervë dhe paraprakisht.

Shënim: Sinjalet e faqes në internet të shfaqura në Uebfaqe janë një ofertë e HQFL

Surfbet.net